Law Counsel

PROBLEME URGENTE ALE APLICARII LEGII 10/2001

PROCEDURILE DE RESTITUIRE

Monica Livescu

Avocat, www.law-counsel.com

Aspectele legate de aplicarea noii legi ce reglementeaza regimul juridic al unor imobile preluate abuziv - legea 10/2001 - poate reprezenta o ampla tema de discutie si analiza. Vom incepe insa demersul nostru prin a va prezenta aspectele urgente ale aplicarii acestei legi si anume, procedurile de restituire.

1.Obiectul restituirii il constituie imobilele - terenuri si constructii - preluate abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, indiferent de destinatie.

Este de subliniat ca noua lege extinde sfera de aplicare a legilor de restituire si la imobilele, ce au avut la data preluarii lor abuzive sau in prezent, o alta destinatie decat cea de locuinta .

Masurile reparatorii privesc si :

-bunurile mobile, devenite imobile prin incorporare in constructiile preluate

-terenurile fara constructii afectate de lucrari de investitii de interes public aprobate, daca nu a inceput constructia acestora.

-utilajele si instalatiile preluate de stat sau de alte persoane juridice o data cu imobilul , in afara de cazul in care au fost inlocuite , casate sau distruse.

2. Cererea de restituire imbraca o forma speciala fata de reglementarea anterioara din legea 112/1995 . Astfel legea noua prevede necesitatea formularii ei prin notificare judecatoreasca.

Avantajul acestei conditii de forma : pastrarea unui exemplar si la executorul judecatoresc impiedica orice abuz din partea detinatorului imobilului , respectiv orice posibilitate de pierdere , ea fiind inregistrata in evidentele instantei judecatoresti in cadrul caruia functioneaza executorul. Ea va face astfel dovada deplina in fata oricarei autoritati a respectarii termenului de solicitare a restituirii.

Probleme :

-Notificarea este supusa unei taxe de timbru , platibila la trezoreriile locale ale statului . Daca o persoana solicita restituirea mai multor imobile detinute de mai multe persoane juridice , va fi necesar un timbraj distinct pentru fiecare notificare adresata fiecarui detinator de imobil si pentru fiecare imobil.

-Trebuie determinata Judecatoria locala in a carei raza teritoriala se afla imobilul sau sediul persoanei juridice detinatoare a imobilului. Numai executorul judecatoresc din cadrul acelei judecatorii locale poate sa comunice notificarea , potrivit dispozitiilor legale ce reglementeaza competenta teritoriala.

-Notificarea cuprinzand cererea de restituire trebuie sa fie insotita de: a)actele doveditoare ale dreptului de proprietate; b)actele ce atesta calitatea de mostenitor al fostului proprietar - certificate de nastere , de casatorie , de deces al autorului solicitantului , certificate de mostenitor. Certificatul care atesta calitatea de mostenitor al solicitantului se poate obtine de la orice notariat in a carui raza teritoriala se afla imobilul .

Este de subliniat ca indiferent de locul unde a decedat fostul proprietar , legea aplicabila mostenirii , deci si obtinerii certificatului de mostenitor , este legea romana ( potrivit legii 105/1992 care reglementeaza raporturile de drept international privat). Pentru obtinerea acestui certificat de calitate succesorala pentru mostenitorii fostului proprietar nu este nevoie de prezenta efectiva a acestora in fata notarului.

In situatia ca MOSTENITORII SOLICITANTI NU DOMICILIAZA IN TARA, ei pot desemna sa-i reprezinte o alta persoana prin procura data:

-in fata unui notar din acea tara cu conditia ca textul procurii sa fie in limba romana sau tradus ulterior in limba romana de catre un traducator autorizat de Ministerul Justitiei din Romania si legalizat in tara;

-la reprezentantelor diplomatice ale Romaniei; .

Pentru situatia ca unele acte de stare civila au fost eliberate de autoritatile unui alt stat decat cel roman , ele trebuie traduse in romana si legalizate fie la un notariat din tara, fie la reprezentantele diplomatice romane din tara respectiva . Mentionam ca legalizarea in tara nu se poate face decat dupa prezentarea originalului certificatului emis in strainatate .

Continutul notificarii

-denumirea si adresa persoanei notificate;

-elementele de identificare a persoanei ce solicita restituirea imobilului;

-elementele de identificare a bunului imobil solicitat si valoarrea estimata a acestuia.

3.Cui se adreseaza notificarea ?

Legea noua a adus modificari sub acest aspect , caci cererile de restituire nu se mai adreseaza comisiilor constituite in baza legii 112/1995 in cadrul prefecturilor .

Persoana notificata sa restituie este chiar detinatorul bunului :

-regie autonoma, societate sau companie nationala

-o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar

-o organizatie cooperatista

-orice alta persoana juridica detinatoare

-unitatea detinatoare in care statul sau o autoritate publica centrala sau locala , ori o organizatie cooperatista este actionar sau asociat minoritar , daca valoarea actiunilor sau partilor sociale detinute este mai mare sau egala cu valoarea corespunzatoare a imobilului a carui restituire in natura este ceruta .

Situatii speciale :

-Cand nu se cunoaste detinatorul bunului imobil solicitat notificarea se adreseaza primariei in a carei raza se afla imobilul. Primaria este obligata in acest sens sa identifice unitatea detinatoare si sa comunice in termen de 30 zile persoanei indreptatite elementele de identificare a acesteia.

-Cand nu a fost identificata unitatea detinatoare nici de primarie sau aceasta nu comunica datele de identificare in termenul de 30 zile de la notificarea sa , persoana indreptatita poate actiona in judecata Statul roman prin Ministerul Finantelor, in termen de 90 zile de la data cand a expirat termenul de 30 zile mentionat mai sus.

-Pentru imobilele preluate cu titlu valabil, evidentiate in patrimoniul unei societati comerciale privatizate, masurile reparatorii prin echivalent se vor solicita prin notificare institutiei publice care a efectuat privatizarea - Autoritatea pentru privatizare si Administratia Participatiilor Statului ,ministerul de resort, autoritatea administratiei publice locale in a carei raza este sau era imobilul.

4. Termene importante

a.Termenul de depunere a notificarii : 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii .

b.Termenul in care unitatea detinatoare trebuie sa raspunda solicitarii prin decizie motivata: 60 zile de la data primirii notificarii . Exceptie : in situatia in care persoana indreptatita solicita prelungirea acestui termen in vederea completarii dovezilor necesare sau in caz de imposibilitate de prezentare a persoanei indreptatite , dovedita cu inscrisuri . Intr-o astfel de situatie termenul de 60 zile poate fi prelungit cu maximum 18 luni calculat de la data inregistrarii

notificarii .

c.Termenul in care persoana indreptatita trebuie sa raspunda ofertei de restituire prin echivalent: 60 zile de la data primirii ofertei .

d.Termenul in care poate fi atacata in justitie decizia unitatii detinatoare de restituire prin echivalent: 30 zile de la data comunicarii refuzului acceptarii ofertei .

5.Ce se poate obtine ?

a.Restituirea in natura a imobilelor preluate abuziv este regula.

Ele se restituie in starea in care se afla la data cererii de restituire si libere de orice sarcini.

b.Masuri reparatorii prin echivalent - prin acordarea de :

-despagubiri banesti;

-titluri de valore nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare;

-actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital;

-compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de detinator.

Copyright 2000-2001 Daliv Group

In situatia in care preluati acest articol este necesara precizarea sursei:

www.law-counsel.com - Informatii juridice de drept roman